Blog Single

Quản lý chất lượng tại hiện trường

Ba yếu tố để kiểm soát chất lượng nhà máy.

Kiểm soát chất lượng trong nhà máy được phân thành ba yếu tố: “Kiểm soát quy trình”, “Xác nhận chất lượng” và “Cải tiến chất lượng”. Nếu thiếu một trong số này, việc kiểm soát chất lượng sẽ không hiệu quả.

1.Kiểm soát quy trình

Thứ nhất, kiểm soát quy trình là duy trì các hoạt động trong công đoạn đảm bảo công đoạn trong trạng thái được quản lý. Bao gồm cả các hoạt động đào tạo, huấn luyện nhằm đảm bảo nhân sự và thiết bị để có thể sản xuất được các sản phẩm có chất lượng cao.

2.Xác nhận chất lượng

Xác nhận chất lượng là các hoạt động kiểm tra để xác nhận rằng công đoạn vẫn duy trì việc tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt. Trong quá trình xác nhận chất lượng chúng ta cũng sẽ biết được công đoạn có được kiểm soát chặt chẽ hay không, việc kiểm tra có được thực hiện theo đúng quy trình hay không.

3.Cải tiến chất lượng

Trong quá trình giám sát và xác nhận chất lượng, chúng ta sẽ biết được đâu là vấn đề, đâu là yếu điểm, qua đó, lên kế hoạch chi tiết để cải tiến.