Blog Single

FMEA

FMEA được viết tắt bởi “Failure Mode and Effects Analysis” trong tiếng Anh và có nghĩa là phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của các rủi ro tiềm ẩn trong thiết kế sản phẩm cũng như thiết kế công đoạn sản xuất nhằm đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Điều này có nghĩa là, chúng ta sẽ phải dự đoán các lỗi có thể xảy ra do thiết kế sản phẩm hoặc công đoạn sản xuất không tốt để đưa ra các biện pháp giải quyết ngay từ ban đầu. Ở đây tôi có nhắc đến 2 cụm từ “Thiết kế” và “Công đoạn”, trên thực tế trong FMEA có tồn tại 2 loại là d-FMEA (Degisn FMEA -Thiết kế) và p-FMEA (Process FMEA-Công đoạn).

Nếu các thao tác và thiết bị trong quá trình sản xuất không phát sinh bất thường thì không khó để duy trì chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bất thường xảy ra thì việc duy trì chất lượng trở nên vô cùng khó khăn. Nói cách khác, chuẩn bị cho các tình huống bất thường là điều cần thiết trong kiểm soát chất lượng.

FMEA ra đời giúp chúng ra đối phó hiệu quả cho những bất thường có thể xảy ra trong tương lai. Mặc dù, chúng ta rất khó lường trước tất cả các bất thường có thể xảy ra, nhưng có rất nhiều trường hợp mà chúng ta có thể dự đoán được dựa theo hiểu biết thông thường, kinh nghiệm trong quá khứ.

Ví dụ: Khi đóng gói sản phẩm, nếu việc kiểm soát số lượng chỉ thông qua việc đếm miệng của nhân viên rất dễ xảy ra thừa thiếu số lượng. Chúng ta cần đánh giá khả năng xảy ra (Sản phẩm nhỏ và đóng gói lộn xộn nên việc thừa thiếu số lượng rất dễ xảy ra hoặc sản phẩm lớn và số lượng trong một thùng ít nên việc thừa thiếu số lượng khó xảy ra…), mức độ ảnh hưởng (Thiếu số lượng sẽ gây dừng chuyền cho khách hàng…). Qua phân tích và đánh giá chúng ta biết được mức độ ưu tiên để đưa ra phương án giải quyết. Trong trường hợp ở trên, sau khi phân tích và đánh giá chúng ta quyết định cần phải ưu tiên để giải quyết vấn đề thừa thiếu số lượng. Trường hợp này, chúng ta dùng bộ đếm để kiểm soát số lượng. Và đây chính là biện pháp ngăn ngừa trước khi lỗi xảy ra.

※Mức độ ảnh hưởng, khả năng xảy ra, khả năng phát hiện được đánh giá dựa theo nội dung và các thang điểm đi kèm. Tôi xin phép không nói rõ ở đây.

Chúng ta không chỉ thực hiện FMEA mà cần cập nhật một cách liên tục khi phát sinh vấn đề. Lý do là nhiều những rủi ro trong tương tai mà chúng ta không thể lường trước được. Khi thiết kế sản phẩm mới, hoặc công đoạn mới thì FMEA của các sản phẩm tương tự sẽ là những tư liệu quan trọng cho chúng ta tham khảo.