Blog Single

Tổng quan về giải quyết vấn đề theo 8D

Chúng ta thường nghe tới báo cáo 8D (Đặc biệt trong ngành công nghiệp ô tô). Vậy 8D nghĩa là gì? Giải quyết vấn đề theo 8D là giải quyết như thế nào?

Trước tiên, chúng ta cần hiểu chữ D trong 8D là viết tắt của từ “Descipline” trong tiếng Anh có nghĩa là “quy định”, “trật tự”, “kỷ luật”. Nội dung cụ thể 8D như sau:

D1:Thành lập nhóm phân tích điều tra

D2: Định nghĩa, mô tả vấn đề

D3: Thực hiện đối sách tạm thời

D4: Phân tích nguyên nhân gốc rễ

D5: Khắc phục vấn đề

D6: Kiểm chứng việc khắc phục vấn đề

D7: Phòng ngừa tái phát

D8: Công nhận sự nỗ lực của nhóm

Trên thực tế trước khi bắt đầu đi vào D1 chúng ta cần phải sắp xếp lại thông tin về vấn đề. Đó chính là 0D. Trong báo cáo 0D, tóm tắt “bối cảnh/tình hình và lịch trình yêu cầu” và bao gồm các nội dung sau: Tình trạng tổng quát, bối cảnh của hoạt động, thời hạn yêu cầu

Vì báo cáo 8D nhằm mục đích để các bên liên quan có thể hiểu và phán đoán tình hình một cách nhanh chóng nên cần giải thích vấn đề sao cho ngắn gọn và đơn giản nhất. Mặt khác, nội dung phải dựa trên sự thực và dữ liệu cần thiết, vậy nên trong báo cáo chúng ta cần có nội dung tham khảo các tài liệu liên quan được đính kèm.