Blog Single

4M3H trong quản lý sản xuất

Việc kết hợp 4M cùng với 3H để quản lý công đoạn là vô cùng quan trọng.

★4M là các yếu tố quan trọng để cấu thành công đoạn. 4M bao gồm nội dung sau :

・Man: Con người

・Machine: Máy móc thiết bị

・Material: Nguyên vật liệu

・Method: Phương pháp

★3H là các yếu tố gây ảnh hưởng đến công đoạn. H là chữ cái đầu của các từ Hajimete, Henko, Hisashiburi trong tiếng Nhật. 3H bao gồm nội dung sau:

・Hajimete: Lần đầu

・Henko: Thay đổi

・Hisashiburi: Lâu ngày

☛Việc kết hợp 4M cùng với 3H để quản lý công đoạn nghĩa là như thế nào.

 Khi 4M và 3H sắp xếp thành bảng ma trận thì ta sẽ hiểu được ý nghĩa của nó.

Ví dụ : Chuyển sang máy móc thiết bị mới

Sản phẩm A đang được sản xuất trên máy 01. Tuy nhiên, để đáp ứng kế hoạch sản xuất bắt buộc phải chuyển sản phẩm A sang máy 02. Khi đó chúng ta không thể bê nguyên điều kiện sản xuất trên máy 01 sang máy 02 để sản xuất được. Bởi vì dù có chung một dòng máy, cùng nhà sản xuất đi chăng nữa, mỗi máy sẽ có một đặc tính khác nhau. Điều kiện chạy trên máy 01 không có nghĩa là chạy cho ra sản phẩm tốt trên máy 02. Đối với sản phẩm A thì máy 02 chính là máy mới. Lúc này việc quan trọng là chúng ta phải kiểm chứng để tìm ra điều kiện tối ưu của sản phẩm A trên máy 02.