Tổng quát về phương thức sản xuất Toyota

Phương thức sản xuất Toyota (TPS) dựa theo lý tưởng loại bỏ triệt để lãng phí, nâng cao hiệu suất sản xuất tiến đến giảm thời gian lao động.

Hai trục chính của phương thức sản xuất Toyota bao gồm:

 • Just in time (JIT)
 • Tự (lao) động hoá (có trí tuệ con người)

Just in time nghĩa hướng tới xây dựng một dây chuyền chỉ sản xuất những sản phẩm cần thiết, với số lượng cần thiết, vào thời điểm cần thiết.

Điều này được chuyển đổi từ phương thức sản phẩm được sản xuất từ công đoạn trước chuyển qua công đoạn sau, thành dòng chảy sản phẩm để công đoạn sau đi lấy sản phẩm cần thiết với số lượng cần thiết, khi cần thiết.

Đây là suy nghĩ về phương thức sản xuất khiến người và máy móc không bị rảnh tay, nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm thiểu chi phí và tạo ra lợi nhuận. Hiện thực cũng cho thấy rằng sản xuất dư thừa, hàng trong kho tồn đọng tạo ra áp lực cho nhà kinh doanh. Từ nay về sau, với suy nghĩ chỉ sản phẩm bán ra được mới tạo ra lợi nhuận, hướng tới sản xuất theo hoá đơn, giảm thiểu tối đa hàng tồn kho.

Tiếp theo, tại Toyota, không đơn thuần là “tự động hoá (chỉ có máy móc), mà nhấn mạnh đến “tự (lao) động hoá có con người”. Tại vị trí phát sinh vấn đề sẽ cho dừng máy móc, dây chuyền để làm rõ vấn đề, tránh để sản phẩm lỗi truyền sang công đoạn sau. Nếu là tự (lao) động hoá, khi phát sinh vấn đề có thể cho dừng máy móc ngay lập tức. Vì vậy, sản phẩm lỗi sẽ không được tạo ra, và một người có thể quản lý nhiều máy móc. 

Phương thức sản xuất Toyota

 

Tổng kết lại,  phương thức sản xuất Toyota có những điểm quan trọng sau:

 1. Loại bỏ triệt để lãng phí, tạo ra lợi nhuận.
 2. Chỉ sản xuất đúng số lượng bán được.
 3. Bình chuẩn hoá sản phẩm.
 4. Tự (lao) động hoá.
 5. Sản xuất không dựa theo số lượng.
 6. Coi trọng hiện trường hiện vật.
 7. Phát huy tối đa năng lực con người.

Point:

– Nâng cao tính hp lý ca phương thc sn xut.

 • Tiến hành Just in time khi lấy sản phẩm ở công đoạn sau.
 • Tự (lao) động hoá để nếu phát sinh vấn đề sẽ cho dừng dây chuyền ngay lập tức.